fbpx

Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài EFE

Ma trận EFE là một ma trận nhằm đánh giá các yếu tố bên ngoài, bao gồm các yếu tố là cơ hội, và đe dọa có ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức. Các yếu tố thường là kinh tế, xã hội, văn hóa, nhân khẩu, địa lý, chính trị, chính phủ, luật pháp, công nghệ, cạnh tranh. Xây dựng ma trận EFE gồm 5 bước sau :

Bước 01 : Lập danh mục từ 10 đến 20 yếu tố có thể là cơ hội, và nguy cơ chủ yếu có vai trò quyết định đối với sự thành công của công ty. Những yếu tố này được nhận diện trong quá trình phân tích môi trường bên ngoài.

Bước 02 : Phân loại tầm quan trọng từ 0 (không quan trọng) đến 1 (rất quan trọng) cho mỗi yếu tố. Việc đánh giá này cho thấy tầm quan trọng của từng yếu tố, đối với sự thành công trong việc kinh doanh của công ty. Tổng số tầm quan trọng của tất cả các yếu tố phải bằng 1.

Bước 03 : Phân loạn từ 1 đến 4 cho từng yếu tố quyết định sự thành công, cho thấy các cách thức mà các chiến lược hiện tại của công ty phản ứng đối với các yếu tố này, 4 là phản ứng tốt nhất, 1 là ít phản ứng.

Bước 04 : Nhân tầm quan trọng ở bước 2 với điểm phân loại tương ứng của các yếu tố ở bước 3, để xác định số điểm quan trọng của từng yếu tố.

Xem thêm :  Một số khái niệm chiến lược và thành phần quản trị chiến lược

Bước 05 : Cộng tất cả ác điểm số về tầm quan trọng của các yếu tố, để xác định tổng số điểm quan trọng của ma trận cho công ty. Tổng điểm quan trọng cao nhất là 4, thấp nhất là 1, tương đương với việc công ty đang năm bắt tốt nhất các cơ hội, và kiểm soát tốt các mối đe dọa từ bên ngoài, và không thể kiểm soát được các đe dọa từ bên ngoài.

Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài EFE

Tổng số điểm quan trọng cao nhất là một tổ chức có thể có được là 4, thấp nhất là 1. Tổng điểm quan trọng trung bình là 2,5 là chính xác. Tổng số điểm là 4 cho thấy tổ chức đang có phản ứng rất tốt đối với cơ hội, nghĩa là tổ chức đã tận dụng tốt được những cơ hội từ môi trường bên ngoài, và tối thiểu hóa được những ảnh hưởng tiêu cực có thể có từ những đe dọa của môi trường bên ngoài.

Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài EFE

 

– Nếu tổng số điểm theo đánh giá là 4 điểm, thì công ty đang phản ứng tốt đối với những nguy cơ và cơ hội.
– Nếu tổng số điểm theo đánh giá là 2,5 điểm, thì công ty đang phản ứng dạng trung bình với cơ hội và nguy cơ.
– Nếu tổng số điểm theo đánh giá là 1 điểm, thì công ty đang phản ứng rất yếu kém đối với cơ hội và nguy cơ.

 

TS Hà Nam Khánh Giao
THS Lê Thái Sơn
https://tampacifictravel.com

Xem thêm :  Các nhân tố của môi trường bên ngoài quản trị du lịch là gì ?

 

Các tìm kiếm liên quan đến ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài

 • ma trận cpm
 • ma trận efe của viettel
 • ma trận efe của coca cola
 • ma trận đánh giá nguy cơ efe
 • ma trận efe tâm pacific travel
 • ma trận efe của trường đại học
 • hướng dẫn xây dựng một số ma trận
 • bản chất và công dụng của ma trận efe
 • ma trận EFE ma trận các yếu tố ngoại vi
 • phân tích và lựa chọn chiến lược chiến đấu
 • ma trận EFE (External Factor Evaluation Matrix) là gì?

 

Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài EFE
Link topic https://tampacifictravel.com/ma-tran-danh-gia-cac-yeu-to-ben-ngoai-efe.html

error: Alert: Content is protected !!